Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Het zijn 17 doelstellingen, 169 subdoelstellingen en 229 indicatoren die tegen 2030 bereikt moeten worden. De SDG’s zorgen voor evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling (de economische, sociale en ecologische dimensie) binnen het kader van vrede en samenwerking.

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

Project: Women Empowering Women Entrepreneurs

Achtergrond:

Gender- en sociale ongelijkheid zijn gekende drempels in de economische groei. Zoals de Tanzania Development Policy Vision 2025 aangaf, worden vrouwen en achtergesteld groepen onvoldoende betrokken bij armoedebestrijdings initiatieven.

Landelijke gemeenschappen zijn erg arm, vaak omdat er weinig werkmogelijkheden zijn naar vrouwen toe, die afhankelijk blijven van het inkomen van de mannen. Het merendeel van deze vrouwen werkt niet of blijft verantwoordelijk voor het huishouden en het zorgen voor de familie. Daarenboven zijn er culturele tradities zoals FGM, de ondergeschikte rol van de vrouw in het huwelijk en polygamie, die de toegang van vrouwen tot opleiding en onderwijs minimaliseren. Dit gebrek aan opleiding vormt een drempel naar initiatieven toe die aangeboden worden door NGO’s of de overheid.

Terwijl vrouwen in Kigamboni wel betrokken zijn bij het ondernemerschap, zoals het verkopen van groenten, batik of kanga aan toeristen en de lokale bevolking; het verkopen van ontbijt, chai en eten op de markt; merken we dat veel vrouwen de ervaring en kennis ontbreken om hun eigen zaak op te starten en zo een vaste bron van inkomen te hebben.

De grootste drempel voor veel vrouwen is het gebrek aan opleiding en ervaring. Daardoor blijven veel vrouwen thuis, niettegenstaande zij wel de talenten hebben om financieel bij te dragen in het eigen gezin en aan de gemeenschap.
We merken twee groepen vrouwen op die het ondernemerschap onder de knie zouden kunnen krijgen:

 • Groep 1 - Unskilled Inventors: Zij hebben wel het idee om iets te doen en hebben vaak al geprobeerd om dit idee ook uit te voeren, maar faalden in de uitvoering omwille van de manier waarop ze het aan pakten.
 • Groep 2 - Unexposed Observers:Zij willen leren hoe ze zelf actie kunnen ondernemen, maar weten niet goed hoe eraan te beginnen of waar ze ondersteuning kunnen krijgen.

Beide groepen zouden de voordelen ondervinden van een opleiding rond ondernemerschap binnen de gemeenschap, waar ze in een vertrouwde omgeving zouden kunnen leren van andere vrouwen.

WEWE is gebaseerd op het idee dat vrouwen waardevolle talenten en inzichten hebben om te delen met andere vrouwen, ongeacht of zij reeds ervaring hebben in het ondernemerschap. WEWE baseert zich hiervoor op een gelijkaardig model als andere werkingen, zoals Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) of gemeenschappen waar boeren hun landbouwkennis met elkaar delen, maar dan specifiek gericht op vrouwen.
Het WEWE project kaart het gebrek aan opleiding en de toegang tot ondernemerschap voor vrouwen aan.

De doelstellingen van het project zijn:

 1. Vrouwen de mogelijkheid geven om ideeën met elkaar uit te wisselen en de diverse mogelijkheden tot het opstarten van een eigen zaken te ontdekken.
 2. Het ondersteunen van de groepsmechanismen rond financiëring en het ontwikkelen van de nodige talenten die nodig zijn om een eigen zaak op te richten
 3. Mogelijkheden voorzien voor vrouwen om in een eigen inkomen te voorzien

Daarnaast wil het project ook de rol van de vrouw in het gezin en de gemeenschap opwaarderen en genderongelijkheid verminderen.

WEWE wil een groep vrouwen samenbrengen binnen een model dat gebaseerd is op gemeenschap en wederzijdse hulp en dit in de landelijke gebieden. Centraal is het idee dat vrouwen van elkaar kunnen leren, ongeacht hun ervaring met ondernemerschap. Door mogelijkheden te faciliteren voor vrouwen uit verschillende gemeenschappen en met verschillende achtergronden om samen te denken rond ideeën, drempels en oplossingen voor het opstarten van een eigen zaak.

In combinatie met opleidingen gecoördineerd door ngo’s (bv boekhouding, marktprijzen, de nodige documenten invullen, ….) kunnen de begeleiders samen met de deelnemers aangepaste doelstellingen opmaken. Deze visie en deze doelstellingen kunnen groeien vanuit de vrouwen zelf. Vanuit de focusgroepen en gesprekken met vrouwen zullen de trajecten nog verder gedetailleerd worden, maar als algemene doelstellingen kunnen we op dit moment reeds stellen:

 1. Kleine groepen in elke buurt van ongeveer 6-12 leden die op regelmatige basis samenkomen om ideeën uit te wisselen rond ondernemerschap en samen geld te sparen. Deelnemers die reeds een eigen zaak hebben (of hadden) delen hun ervaringen. Deelnemers die geen ervaring hebben, kunnen een eigen idee ontwikkelen. Een perfecte mix tussen ervaren en niet-ervaren vrouwen zal wellicht niet altijd mogelijk zijn. We kunnen ons ook baseren op reeds bestaande groeperingen (bv spaargroepen vrouwen, moeders met kinderen van eenzelfde leeftijd, …)

 2. De begeleiders zullen de leden van de eerste groep stimuleren om elkaar te helpen bij grote taken, zoals een stuk land effenen om een zaak op te starten, het opknappen van een gebouw, het samen maken van een product voor verkoop …. Door actief aan de slag te gaan, kunnen vrouwen die nog geen ervaring hebben met het werken buiten het eigen huishouden, al doende leren.
  Deze samenkomsten zouden wekelijks kunnen gebeuren en er kan telkens een nieuwe takenlijst voorgelegd worden. Op die manier is er een gedeelde verantwoordelijkheid en kunnen grotere taken afgewerkt worden. Deze methode werd reeds toegepast in bepaalde landbouwgemeenschappen (Women in Agricultural Value Chain), waar de leden van de gemeenschap elkaar ondersteunen bij de meer arbeidsintensieve taken zoals het ploegen of oogsten. Dit component stimuleert een gevoel van samenhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid en geeft alle vrouwen toegang tot een gevoel van (gedeeld) succes.

 3. Naast het uitwisselen van ervaringen en ontwikkelen van talenten, willen we ook de mogelijkheid voorzien voor de deelnemers om gezamenlijk te sparen via een ROSCA of Savings&Loan model. Op die manier willen we een startbudget creëren voor de vrouwen die met een eigen zaak starten. De groep kan gedeelde spaarrekeningen opstarten.

We plannen om van huis tot huis (van straat tot straat) te gaan om mogelijke groepleden te vertellen over de doelstellingen en activiteiten van de WEWE groep en hen te motiveren om lid te worden. Rekening houdend met de uitgebreide regio die in Kigamboni bezocht moet worden, zouden we de mogelijkheid bekijken om in elke buurt een lokale begeleider te zoeken die ons hierin kan ondersteunen. Indien dit niet mogelijk is, zouden we aan de gemeenschap vragen of we de namen van vrouwen kunnen verkrijgen die reeds een eigen onderneming hebben en deze vrouwen contacteren.

Het zal belangrijk zijn om participatief aan de slag te gaan met de groep om ervoor te zorgen dat alle leden zich achter dezelfde regels en doelstellingen kunnen scharen. WEWE begeleiders kunnen een template voorzien en de groepsdiscussies faciliteren, maar de uiteindelijke doelstellingen en visie zullen vanuit de groep zelf komen.
Parameters van het contract kunnen zijn:

 • aanwezigheden
 • taakverdeling en uurverdeling
 • minimum spaar vereisten
 • regels voor het afhalen van gelden
 • redens om de groep te verlaten of te ontbinden
 • Ondernemerschap
  • Nieuwe ondernemerschappen opstarten
  • Verhoging in de participatie van vrouwen in niet-huishoudelijke arbeid
  • Verhoging van de kennis over het ondernemerschap
 • Welvaart
  • Meetbare verhoging van de inkomens
  • Verhoging van de spaargelden
  • Verhoging van de mogelijkheid om te betalen voor o.a. onderwijs, ziektekosten,...
 • Autonomie
  • Verhoging van het zelfvertrouwen
  • Gevoel van zelfwaarde verhogen
  • Een grotere input van vrouwen bij de beslissingen over de huishoudgelden
 • Tijdsbesteding
  • Meer vrije tijd dankzij de voordelen van gedeelde arbeid

Trim The Footprint @ Tanzania

Doelstelling 15 Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
15.2 Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen, verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal opvoeren
15.b Aanzienlijke middelen mobiliseren vanuit allerlei bronnen en op alle niveaus om duurzaam bosbeheer te financieren en gepaste stimuli te verschaffen aan ontwikkelingslanden om een dergelijk beheer te organiseren, ook voor behoud en herbebossing

Vzw Greenforward is reeds 19 jaar actief in West-Vlaanderen, België. De werking van de organisatie is volledig gebaseerd op het enthousiasme en werk van vrijwilligers. Jaarlijks organiseert de vzw het Irie Vibes Roots Festival, een low budget, open minded, gezinsvriendelijk en ecologisch bewust festival met zo’n 2500 bezoekers. In de activiteiten van de vzw wordt steeds geprobeerd om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Sociaal engagement is een belangrijk aspect in de werking. De vzw gelooft sterk dat muziek mensen samenbrengt en vooroordelen overstijgt. Maar het gaat niet alleen over samenbrengen of een visie, de vzw wil daadwerkelijk een verandering teweegbrengen in de wereld. In 2018 ontving de vzw de Ovam Groen Event Award in de categorie kleine festivals voor haar ecologische initiatieven.
Samen met ngo WEEDO en de gemeenschappen in Kigamboni wil vzw Greenforward een CO² neutraal project “Trim your footprint” opstarten. Binnen dit project willen we niet alleen de eigen uitstoot verminderen, we willen door het aanplanten van bossen en door het stimuleren van het gebruik van clean ovens in de regio echt een verschil maken.

WEEDO is een perfecte partner voor vzw Greenforward, omdat het zowel ecologisch als sociaal engagement met elkaar combineert. Het opleiden en versterken van vrouwen speelt hierin een cruciale rol.
In 2019 sponsorde vzw Greenforward een banda waar de vrouwen van WEEDO samen kunnen komen.

In de zomer van 2019, sloegen vzw Greenforward en Weedo de handen in elkaar om 150 bomen te planten in de regio van Kigamboni.

Maar, we willen meer.
In overleg met lokale overheden en gemeenschappen, willen we een bos aanleggen in de regio. Hierbij zou onze focus liggen op inheemse bomen, maar ook op fruitbomen, zodat de gemeenschap rechtstreeks kan profiteren van het project. De leden van Weedo kunnen op die manier een onderneming opstarten waarbij ze het bos helpen aanleggen, onderhouden en naar de toekomst toe de vruchten kunnen verkopen op de lokale markt.

Beide organisaties hebben op regelmatige basis contact met elkaar. Via social media, emailverkeer en skype calls houden we elkaar op de hoogte van onze activiteiten. Daarnaast bezoeken leden van vzw Greenforward jaarlijks Weedo. Samen gaan de organisaties in overleg met lokale overheden, ngo’s en de plaatselijke WEWE groepen.

"If you educate a woman, you educate a whole nation"

(dr James Emman Kwegyir)


Project: Wereldmarkt ism Noord Zuid Raad Kortemark

We voorzien naast het hele project ook een wereldmarkt tijdens het Irie Vibes Roots Festival 2021. De wereldmarkt is een tweejaarlijks initiatie van de Noord Zuid werking in Kortemark. Door de wereldmarkt naar het festival toe te brengen, slaan we de link tussen diverse partners en willen we onze bezoekers bewust maken van de ontwikkelingsdoelstellingen. Op de wereldmarkt kunnen verschillende lokale organisaties die zich inzetten voor het zuiden of gelinkt zijn aan eerlijke handel en ontwikkelingsdoelstellingen, zichzelf voorstellen aan de bezoekers. Op de wereldmarkt voorzien we daarnaast ook de tentoonstelling Under Construction van de provincie.

Wereldhuis West-Vlaanderen | Provincie West-Vlaanderen


Project: Fair Trade @ Irie Vibes

Vanaf de editie 2021 willen we ook fairtrade producten aanbieden in onze main bar, onze cocktailbar, onze campingbar en onze campingshop.

Home | Oxfam Fair Trade